Laatste berichten:

Stikstof-nieuws

Het kabinet neemt maatregelen om de vergunningverlening weer op gang te brengen. Overheden krijgen meer mogelijkheden om toestemming te verlenen voor projecten. Het kabinet verkent of voor het einde van dit jaar een drempelwaarde kan worden ingevoerd.

verder lezen
Thermometer

Opnieuw daling verkochte nieuwbouw koopwoningen

NVB: “Ambities en bouwkosten maken nieuwbouw onbetaalbaar”

Nieuwbouwwoningen worden in rap tempo duurder. Om de prijzen niet nóg verder op te drijven is er werk aan de winkel voor alle disciplines in en rond de bouw. Het roer moet om. Gemeenten moeten terughoudender worden met het opstapelen van dure eisen bovenop het Bouwbesluit. Daarnaast hebben woningbouwers als opgave meer te standaardiseren om zo de kosten van hun nieuwbouwwoningen omlaag te brengen.

verder lezen
Thermometer

Thermometer Koopwoningen najaar 2019

Volg de woonwensen, gooi het roer om!

Nieuwbouwwoningen worden in rap tempo duurder. Om de prijzen niet nóg verder op te drijven is er werk aan de winkel voor alle disciplines in en rond de bouw. Het roer moet om. Gemeenten moeten terughoudender worden met het opstapelen van dure eisen bovenop het Bouwbesluit. Daarnaast hebben woningbouwers als opgave meer te standaardiseren om zo de kosten van hun nieuwbouwwoningen omlaag te brengen.

verder lezen

Vacature Allround Communicatie­medewerker

Jij helpt ons om onze verhalen zo goed mogelijk te vertellen. Als communicatiemedewerker bouw je aan de bekendheid en reputatie van NVB. Dat gebeurt zowel online (via website en sociale media) als offline via evenementen, lobbyactiviteiten, perscontacten en printmedia.

verder lezen

Nederland vs. België

Woningmarktonderzoeker Jannes Van Loon over culturele tradities en de invloed hiervan op de bouwsector.

In 2007 werd de wereld opgeschrikt door de kredietcrisis, waarvan de gevolgen overal voelbaar waren. Er werd gevreesd voor een totale instorting van het financiële systeem. Dit bracht landen ertoe om banken te redden via allerlei enorme financiële operaties. Opvallend was dat de aanpak van de kredietcrisis eigenlijk in alle landen hetzelfde was: geld in de economie pompen. Dezelfde oplossing leidde echter in Nederland en België tot een andere uitkomst.

verder lezen

Er zijn oplossingen voor de middeninkomens

Interview met Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft

De situatie op de woningmarkt wordt steeds nijpender: het woningtekort loopt snel op, kopen wordt moeilijker, de segregatie in wijken neemt snel toe. Vooral de middeninkomensgroepen dreigen langzaam maar zeker te worden weggedrukt van de stedelijke woningmarkt. Volgens Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems, TU Delft valt een grote groep middeninkomens (1 tot 2 miljoen huishoudens afhankelijk van de gekozen inkomensgrenzen), nu tussen wal en schip. “Maar er zijn oplossingen”, zegt Boelhouwer. Wij vroegen hem om een toelichting.

verder lezen

Provincies, laat het woningtekort niet verder oplopen

De beschikbaarheid van bouwlocaties is een steeds grotere uitdaging aan het worden. Het woningtekort raakt niet meer alleen de randstad. Door oververhitting trekt men nu de Randstad uit. Daarom roepen de leden van NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers de verkiesbare provinciebestuurders op het tekort niet verder op te laten lopen.

verder lezen
Lenteakkoord

De oogst van 10 jaar Lente-akkoord

NVB trekt al 10 jaar samen met de brancheverenigingen Aedes, Bouwend Nederland en NEPROM de uitvoering van het Lente-akkoord (zeer) energiezuinige nieuwbouw. Wat is er de afgelopen 10 jaar allemaal bereikt? Dit leest u in het document 'De oogst van 10 jaar Lente-akkoord'.

verder lezen
Flitsverslag

Zien is geloven in Dokkum

Verslag 2e etappe Fabriekstour

Op 13 december nam een groep van geïnteresseerde vertegenwoordigers van corporaties, bouwbedrijven en diverse brancheorganisaties deel aan de tweede etappe van de Zien is geloven-Fabriekstour. Tijdens deze etappe presenteerde onder meer NVB-lidbedrijf Bouwgroep Dijkstra Draisma haar visie op innovaties in nieuwbouw en renovatie. De wijze van produceren van de droogstapelwoning stond daarbij centraal.

verder lezen

Afspraken met regio’s waar woningtekort het grootst is

Tijdens het Tweede Kamer debat over de bouwopgave op 28 november 2018 bleek dat meerdere partijen zich zorgen maken over de plancapaciteit. Minister Ollongren erkent dat de bouwproductie vooralsnog achterblijft bij de beoogde 75.000 nieuwe woningen per jaar. Ze wil daarom komen tot afspraken met die regio’s waar de druk op de woningmarkt het grootst is.

verder lezen

Nieuwe bestuursleden geven NVB nieuw gezicht

De leden van NVB hebben in de afgelopen ledenvergadering René Beks, Bertil Poelman en Hein Trebbe gekozen in het NVB-bestuur. Zittend bestuurslid Jac Vries is benoemd tot vicevoorzitter. NVB-voorzitter Piet Adema benadrukt dat NVB met deze nieuwe generatie bestuurders klaar is voor de uitdagingen van nu en de toekomst.

verder lezen

Gebrek aan handjes als dankbaar excuus

Er is een enorm tekort aan huizen. Eerder dit jaar gaven wij de woningmarkt al het predikaat ‘code rood’. En het tekort loopt sindsdien alleen maar meer op. Begrijpelijk dan ook dat er gezegd wordt dat er snel en meer moet worden gebouwd. De schaarste aan woningen in diverse delen van het land zorgt voor zeer onwenselijke situaties.

verder lezen

Is hoogbouw de oplossing voor woningnood?

In Rotterdam ging vandaag de eerste paal van de Zalmhaventoren de grond in. Over 3 jaar moet het gebouw van 215 meter de grootste woontoren van ons land zijn. In 'Dit is de dag' op NPO Radio 1 ging Nico Rietdijk (directeur NVB Bouw) in debat met Klaas de Boer (Stichting Hoogbouw), waar hij wees op de schaduwzijde van de flat.

verder lezen

Circulariteit in de toekomst

Circulariteit is hip. Logisch, want we moeten de wereld goed doorgeven aan onze kinderen en slimme ondernemers kunnen er flink aan verdienen. Maar wie de business-case niet ziet, doet liever niet mee.

verder lezen
Flitsverslag

Bouwen mét de natuur is zuurstof voor het wonen

Flitsverslag van het NVB Topdebat op 12 september 2018

Met de urgentie van het verhogen van de woningbouwproductie stuiten we op nieuwe dilemma’s. Binnensteden dreigen te transformeren tot betondorpen. Buitengebieden mag niet hetzelfde lot wachten. Waar het om gaat is dat ‘groen’ enorm belangrijk is voor de kwaliteit van de leefomgeving. Hoe kunnen we op een verantwoorde manier bouwen in en mét groen?

verder lezen

Switch naar aardgasvrij

Wat doen we met woningen in de pijplijn?

Sinds 1 juli 2018 moeten alle bouwaanvragen voor nieuwe woningen uitgaan van een energieconcept zonder aardgas. Woningen waar al een vergunning voor is aangevraagd, kunnen nog wel een aansluiting krijgen, maar het is gewenst om ook die aardgasvrij te maken. Anders moet het later – waarschijnlijk tegen hogere kosten – alsnog. Wat kunnen bouwpartijen doen om woningen die al in de pijplijn zitten, aardgasvrij te maken of op z’n minst daarop voor te bereiden?

verder lezen

Intensive care voor de koopstarter

Bijna 40 jaar geleden stond ik als jonge vent op het punt om samen met mijn vrouw ons allereerste huis te kopen. Een koopappartement in Den Haag, met vier kamers inclusief woonkamer. “Heeft u kinderen?” vroeg de makelaar. “Nóg niet”, zeiden wij naar waarheid. “Dan mag ik u geen woning met vier kamers verkopen. Drie kamers is hier zonder kinderen echt het maximum.”

verder lezen

NVB blij met verduidelijking EPC≤0 lening

NVB is blij dat hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2019 niet alleen voor Nul-op-de-Meter woningen, maar ook voor woningen met een EPC of EI van nul op een eenvoudige manier gebruik kan worden gemaakt van extra kredietruimte. Hiermee reageert NVB samen met Neprom op de ter consultatie aangeboden Regeling Hypothecair Krediet 2019.

verder lezen

‘Code Rood’ voor de woningmarkt

Ook bij de nieuwbouw lijkt de wal nu echt het schip te keren

In het 1e halfjaar van 2018 verkochten de gezamenlijke projectontwikkelaars en woningbouwers in Nederland bijna 4% minder nieuwe koopwoningen dan een jaar eerder. Een nijpend tekort aan bouwlocaties en ‘handjes’ op de bouwplaats zorgen ervoor dat een bouwproductie van 75.000 huur- en koopwoningen per jaar voorlopig niet haalbaar is. Daardoor blijft de druk op de woningmarkt onverminderd groot.

verder lezen

Minister lost financieringsprobleem EPC≤0 woning op

Kopers van een EPC ≤0 woning komen straks in aanmerking voor € 20.000,- extra krediet, zonder dat hiervoor een energieprestatiegarantie moet worden afgegeven. Dit blijkt uit de nieuwe regeling hypothecair krediet, die ter openbare consultatie is gelegd. Hiermee reageert de minister op een brief van NVB, waarin de minister gevraagd wordt een probleem in de regeling op te lossen.

verder lezen

NVB ondertekent akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij

NVB heeft samen met bouwers, netbeheerders, energiebedrijven, woningcorporaties, milieu- en consumentenorganisaties, makelaars en overheden in het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij afgesproken om ook geplande en lopende bouwprojecten alsnog zoveel mogelijk aardgasvrij te maken.

verder lezen

Concept ministeriële regeling Gasverbod gepresenteerd

De ministeriële regeling WetVET is ter consultatie aangeboden. Het document bevat een overgangsregeling waarmee het vervallen van de gasaansluitplicht met een half jaar kan worden uitgesteld. Verder geeft de ministeriële regeling aanwijzingen in welke gevallen het college de gasaansluitplicht in een gebied toch kan aanwijzen.

verder lezen

Reactie NVB Nationale Woonagenda 2018-2021

Om de uitdagingen op de woningmarkt het hoofd te bieden heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met de landelijke koepels binnen het woondomein een (concept) Nationale Woonagenda 2018-2021 opgesteld. Op het verzoek hier inbreng op te leveren, heeft NVB een 6-tal suggesties gedaan ter verbetering van de Woonagenda.

verder lezen

Overeenkomst over nieuwe cao bouw- en infrasector

De werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De lonen gaan structureel met 5,35 % omhoog en ook zetten bedrijven en vakbeweging zich gezamenlijk in om nieuwe werknemers aan te trekken. Ook is afgesproken extra maatregelen te treffen die de veiligheid op de bouwplaats zal verhogen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 21 maanden en geldt tot 31 december 2019.

verder lezen

Stijgende prijzen zitten bouwsector dwars

Als gevolg van de groeiende economie hebben bouwbedrijven last van forse prijsstijgingen. Vanwege de groeiende vraag naar bouwmaterialen en personeel, vallen projecten vaak veel duurder uit dan vooraf begroot. Verschillende bouwprojecten zijn inmiddels stilgelegd.

verder lezen
Thermometer

Bouwdiscussie in impasse

De discussie over de woningbouw in Nederland lijkt in een impasse te zijn beland. Het is zonneklaar dat we op dit moment te weinig bouwen om aan de vraag te voldoen. Er liggen onvoldoende plannen en van de plannen die er wel zijn, is het maar de vraag in welke mate ze uitvoerbaar zijn.

verder lezen
Thermometer

Taaie uitdaging

Thermometer koopwoningen voorjaar 2018

We moeten in nuchterheid vaststellen dat álle partijen - overheid en markt - voor een zeer taaie uitdaging staan om versnelling te brengen in de woningproductie, ook al omdat de achterliggende problematiek (groten)deels door overheidsbeleid is veroorzaakt en niet snel is op te lossen. Dat brengt ons op de vraag hoe de huidige overspannen situatie zo snel heeft kunnen ontstaan.

verder lezen
Flitsverslag

Omgevingswet in de praktijk

Verslag van de NVB Studiebijeenkomst 'Kansen met de Omgevingswet'

Hoewel de officiële invoeringsdatum van de Omgevingswet pas in 2021 gepland is, wordt op dit moment al volop geëxperimenteerd met de nieuwe mogelijkheden van de wet. Op 13 en 15 februari ging een aantal NVB leden op bezoek bij twee succesvolle projecten die vooruitlopend op de Omgevingswet tot stand zijn gekomen: De Binckhorst (Den Haag) en Soesterberg-Noord.

verder lezen

Betaalbaar wonen zonder onnodige aantasting van ons groen

‘Bouw niet op onze laatste groene plekjes’. Volgens Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie) moeten we de grote bouwopgave waar we voor staan ín de stad realiseren en niet in het weinige groen dat ons nog rest. Dat onderstrepen we graag. Maar als dat al zou kunnen, is het de vraag of we dat wel moeten willen.

verder lezen

Immense bouwopgave

Als land staan we de komende jaren voor een immense bouwopgave. Jarenlang is er veel te weinig gebouwd en daardoor hebben we nu te maken met een fors woningtekort. Alleen daarom al moeten er de komende tijd zo’n 80.000 woningen per jaar worden gebouwd.

verder lezen

NVB Boek voor de Bouw 2018 is uit

In het NVB Boek voor de Bouw 2018 geven Saskia van den Muijsenberg en Leen van Dijke hun visie op ‘groene groei’ in de bouw. Zo ook een aantal NVB-leden dat in dit verband reeds gezondheid en duurzaamheid integreert in nieuwe woonconcepten.

verder lezen

Ontwerpen van de toekomst met de natuur als leermeester

Saskia van den Muijsenberg, BiomimicryNL

Waarom zijn sommige boomsoorten wel bestand tegen een aardbeving en storten gebouwen in? Waarom lukt het de natuur wel om 100% circulair te produceren en hebben wij te maken met restafval? De antwoorden op deze voor ons heel relevante vragen bieden volgens Saskia van den Muijsenberg, directeur van BiomimicryNL, een geheel nieuwe kijk op innovatie. De natuur heeft immers al 3,8 miljard jaar ervaring.

verder lezen

Piet Adema nieuwe voorzitter NVB

Piet Adema is de nieuwe voorzitter van NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers. De leden van de brancheorganisatie gingen donderdag 16 november tijdens de jaarvergadering in Fort Voordorp met zijn voordracht akkoord. Piet Adema, onder andere landelijk bekend als voorzitter van de ChristenUnie, wil het NVB-geluid vooral binnen de Haagse politiek en in de samenleving meer laten horen.

verder lezen

Johan Groen legt na vijf jaar de voorzittershamer neer

Toen hij de voorzittershamer in 2012 van Jo Goossens overnam zat de sector nog in een diep dal. Nu, vijf jaar later ziet Johan Groen een sector die er aanzienlijk beter voor staat. “Het ziet er allemaal een stuk positiever uit”, stelt hij vast. “Ik ben blij dat ik een vitale vereniging achterlaat.”

verder lezen
Thermometer

Van schaars naar zeer schaars

De Nederlandse woningmarkt gaat op steeds meer plekken van schaars naar zeer schaars. Nieuwe koopwoningen zijn niet aan te slepen. Behalve dat de woningen vlotter verkocht worden, stijgen de prijzen ook snel. Het aantal transacties neemt nog steeds toe, maar aan de grote groei komt wel langzaam een eind.

verder lezen

Leges: tijd voor een moderniseringsslag!

“De legesverordening is niet in strijd met de wet.” Zo oordeelde de Hoge Raad recentelijk over misschien wel de meest besproken legesverordening van Nederland, namelijk die van Rotterdam. Toch moeten we ons daar niet in berusten, vindt Coen van Rooyen, jurist bij NVB: “Dit soort legesverordeningen zijn niet meer van deze tijd.”

verder lezen

MPG: weg ermee!

In de automobielindustrie had de elektrische auto niet geproduceerd kunnen worden als er grenswaarden waren opgesteld voor het duurzaam materiaalgebruik van accu’s. In de woningnieuwbouwmarkt lijkt er een soortgelijke ontwikkeling op te doemen, nu er een grenswaarde vastgesteld gaat worden voor de MPG.

verder lezen

Bestemming onbekend

Begin augustus werd de BinckBank Tour verreden. De tweede etappe - een tijdrit - leidde de wielrenners door het prachtige Voorburg. Pal langs het kantoor van NVB. Het zien van deze renners bracht NVB Jurist Coen van Rooyen op de gedachte dat hun uitdaging in veel opzichten lijkt op die van onze sector.

verder lezen

NVB introduceert eigen innovatielabs

Om innovatie in de branche te faciliteren en te versnellen, heeft NVB innovatielabs opgericht. Onder begeleiding van Jeroen van der Velden, hoogleraar verandermanagement aan Nyenrode Business Universiteit brainstormen circa 6 lidbedrijven over de bijbehorende kansen en bedreigingen.

verder lezen

De magie van dynamiek

De zorgen die provincie- en gemeentebestuurders buiten de Randstad hebben, doen mij denken aan de zorgen van onze stadsbestuurders zo’n dertig jaar terug. We kunnen het ons bijna niet meer voorstellen, maar zeker de grote steden dreigden in de jaren tachtig leeg te lopen.

verder lezen
Flitsverslag

Versiertips in vastgoedland

Hoe kunt u uw klanten het beste verleiden? Die vraag stond centraal in de NVB Flitsbijeenkomst: “Frisse blik op marketing, de kunst van het verleiden”. Speciaal voor deze bijeenkomst selecteerde NVB de meest actuele en succesvolle aanpakken om vastgoed te vermarkten.

verder lezen

Op-PAS-sen voor Stikstof!

Laatst belde een NVB lid mij met een opmerkelijke vraag: Hij had een paar gebouwen gekocht naast een Natura 2000 gebied. De gebouwen stonden leeg en hadden dus een stikstof-uitstoot van nul. Slopen en bouwen betekende een toename van de stikstofuitstoot en was dus niet toegestaan.

verder lezen

NVB is jarig en 85 jaar geworden!

NVB is 85 jaar geworden. Dit gaan we vieren tijdens ons jaarcongres - “Groene groei? Ja (na)tuurlijk in de bouw!” - op donderdagmiddag 16 november aanstaande in Fort Voordorp te Groenekan.

verder lezen
Flitsverslag

Integreer de kwaliteitsborger in je eigen werkproces en pak de regie!

NVB Studiebijeenkomst Kwaliteitsborging in de bouw

Een mooie schoolklas NVB leden (35 inschrijvingen) meldde zich in Dalfsen. Tijdens deze studiebijeenkomst zijn we op zoek gegaan naar de gevolgen voor bouwondernemers van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Het wetsvoorstel is onlangs in de Kamer behandeld en de verwachting is dat de nieuwe wet per januari 2018 of kort daarna intreedt.

verder lezen

NVB dient zienswijze in tegen Omgevingsverordening Overijssel

NVB laat de provincie Overijssel weten zich niet te kunnen vinden in woonbeleid

In reactie op de concept Omgevingsverordening van de provincie Overijssel heeft NVB laten weten zich niet te kunnen vinden in de uitgangspunten voor het woonbeleid. Onder meer met het voorschrift dat gemeenten straks maximaal 80% van de behoefte in bestemmingsplannen op mogen nemen, creëert de provincie eerder problemen dan deze op te lossen.

verder lezen

Hoe kunnen we dit ooit veranderen?

De lobby van beleggers en makelaars voor meer vrije sector huurwoningen in het segment van €700 tot €900 komt de laatste tijd goed op gang. Terecht wijzen deze partijen er op, dat de vraag naar dergelijke huurwoningen groot is en het aanbod laag.

verder lezen

Financiering in de bouw

Hoewel de markt voor nieuwbouwwoningen flink aantrekt zien wij als NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers dat financiering een belangrijke rem vormt voor de opstart van nieuwe bouw- en ontwikkelactiviteiten.

verder lezen

NVB viert 25 jaar Thermometers

In 25 jaar kan er veel veranderen en tegelijk veel hetzelfde blijven. NVB maakte in 1991 de eerste NVB Thermometer Koopwoningen. Daarna volgden er nog 49. Vanaf het begin was deze Thermometer een schot in de roos.

verder lezen

WERKGEVERS ZEGGEN BOUWCAO OP

Bouwend Nederland, de AFNL, de NVB en de Vereniging van Waterbouwers hebben vandaag de CAO voor de Bouwnijverheid 2014 opgezegd. Hiermee voorkomen we dat de cao na 2014 wordt voortgezet. Werkgevers willen namelijk de bouwcao hervormen tot een toekomstbestendige cao die meer concurrerend is, met meer maatwerk voor werkgevers en werknemers en ook meer loon voor werknemers. Met deze inzet gaan de werkgevers op 16 oktober 2014 de onderhandelingen in met de vakbonden. Op www.bouwcao.nl leest u meer over het verloop van de besprekingen en lichten werkgevers verder toe wat ze beogen met een nieuwe cao.

verder lezen

OVERLEG NIEUW BOUW-CAO; EEN CONSTRUCTIEVE CONFRONTATIE

Gisteren en eergisteren zijn er tussen cao-partijen in de bouw gesprekken geweest over een nieuwe cao. Werkgevers willen namelijk de bouwcao hervormen tot een toekomstbestendige cao die meer concurrerend is, met meer maatwerk voor werkgevers en werknemers en ook meer loon voor werknemers. Met deze inzet gaan de werkgevers op 16 oktober 2014 de onderhandelingen in met de vakbonden. Op www.bouwcao.nl leest u meer over het verloop van de besprekingen en lichten werkgevers verder toe wat ze beogen met een nieuwe cao.

verder lezen

NVB juicht AFM onderzoek naar bijzonder beheer toe

De Minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de AFM een onderzoek gaat uitvoeren naar de afdeling ‘bijzonder beheer’ bij banken. Werkgevers willen namelijk de bouwcao hervormen tot een toekomstbestendige cao die meer concurrerend is, met meer maatwerk voor werkgevers en werknemers en ook meer loon voor werknemers. Met deze inzet gaan de werkgevers op 16 oktober 2014 de onderhandelingen in met de vakbonden. Op www.bouwcao.nl leest u meer over het verloop van de besprekingen en lichten werkgevers verder toe wat ze beogen met een nieuwe cao.

verder lezen

CAO partijen Bouw & Infra kiezen voor voortgang nieuwbouwtraject

Vandaag 10 maart 2014 is een onderhandelingsresultaat bereikt over een tussen-cao voor de bouw- en infrasector. Dit is de uitkomst van een ultieme poging om een lang en slepend conflict over een tussen-cao te voorkomen. Werkgevers willen namelijk de bouwcao hervormen tot een toekomstbestendige cao die meer concurrerend is, met meer maatwerk voor werkgevers en werknemers en ook meer loon voor werknemers. Met deze inzet gaan de werkgevers op 16 oktober 2014 de onderhandelingen in met de vakbonden. Op www.bouwcao.nl leest u meer over het verloop van de besprekingen en lichten werkgevers verder toe wat ze beogen met een nieuwe cao.

verder lezen

Werkgevers lanceren Bouwcao.nl

‘Onderhandelen is de beste vakbondsactie’. Dat is het motto waarmee werkgevers in de bouw vanaf vandaag de bonden oproepen om opnieuw aan de onderhandelingstafel te gaan voor een nieuwe cao. Werkgevers willen namelijk de bouwcao hervormen tot een toekomstbestendige cao die meer concurrerend is, met meer maatwerk voor werkgevers en werknemers en ook meer loon voor werknemers. Met deze inzet gaan de werkgevers op 16 oktober 2014 de onderhandelingen in met de vakbonden. Op www.bouwcao.nl leest u meer over het verloop van de besprekingen en lichten werkgevers verder toe wat ze beogen met een nieuwe cao.

verder lezen