Leestijd: 2 minuten

Casus: Aansprakelijk voor ontwerpfout opdrachtgever?

Geschreven door Coen van Rooyen op 30 Januari 2017

Enige tijd geleden vroeg een lid aan onze juridische helpdesk of hij aansprakelijk was voor schade aan een door hun bedrijf gebouwd bouwwerk. Deze schade was ontstaan omdat een cruciaal onderdeel van het dak niet was aangebracht. De opdrachtgever had echter zelf de bouwtekeningen aan ons lid aangeleverd en in die tekeningen zat nu juist de cruciale ontwerpfout.

“Is ons bedrijf aansprakelijk voor schade aan een bouwwerk als vaststaat dat de schade het gevolg is van een ontwerpfout door de opdrachtgever zelf?”

Nu het ontbrekende onderdeel echter tot forse schade aan het bouwwerk had geleid werd de ondernemer daarvoor aansprakelijk gesteld. En dat terwijl de ondernemer slechts had gebouwd wat op de tekening stond. Overtuigd stelde de ondernemer dat het toch niet zo moest kunnen zijn dat de gevolgen van een ontwerpfout aan de kant van de opdrachtgever nu ineens de aannemer zou kunnen worden toegerekend.

Sterker nog, zo vervolgde hij zijn verhaal, zijn medewerkers hadden de ontwerpfout juist nog voorafgaand aan de bouw opgemerkt en zij hadden – zelfstandig en zelfsturend – besloten de opdrachtgever niet te belasten met dit vervelende nieuws. Zij hadden uit eigen beweging een goede poging gedaan om de lacune op te lossen, waardoor de gevolgen uiteindelijk veel minder erg waren en waardoor het probleem pas veel later tot schade had geleid.

Het wettelijke kader

Aannemers hebben meestal meer kennis van het bouwproduct dan opdrachtgevers. Juist hierom heeft de wetgever dan ook – in Afdeling 7.12 van het Burgerlijk Wetboek – specifieke bepalingen over aannemingsovereenkomsten in de wet opgenomen.

Om opdrachtgevers dus een beetje tegen zichzelf in bescherming te nemen, staat in de wet dat de aannemer de opdrachtgever moet waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen (artikel 7:754 BW). Indien de aannemer dit niet heeft gedaan kan hij hierdoor aansprakelijk zijn voor de schade. Wel moet bij het vaststellen van de schadevergoeding dan rekening worden gehouden worden met de ‘sowiesokosten’. Gesteld dat de aannemer namelijk wel zou hebben gewaarschuwd, dan zou de opdrachtgever waarschijnlijk ook bepaalde meerkosten hebben moeten maken. Het zou in zo een geval dan ook onredelijk zijn dat de aannemer opdraait voor de kosten die de gewaarschuwde opdrachtgever na het krijgen van een waarschuwing alsnog (in de vorm van meerwerk) zou hebben gemaakt.

Conclusie

De medewerkers van de aannemer hebben het gebrek in de tekeningen gezien en hebben niets gezegd. Dat hadden ze beter wel kunnen doen. Doordat het bedrijf de opdrachtgever namelijk niet heeft gewaarschuwd voor de fout in de tekening is hij aansprakelijk voor de schade. Het alsnog aanbrengen van het onderdeel dat op tekening ontbrak hoeft de aannemer echter niet te betalen. Als de aannemer namelijk de opdrachtgever direct zou hebben gewaarschuwd over dit gebrek, had de opdrachtgever dit onderdeel ook als meerwerk aan moeten laten brengen.