MPG: weg ermee!

Leestijd: 3 minuten

Geschreven door Leendert Meijers op 28-08-2017

In de automobielindustrie had de elektrische auto niet geproduceerd kunnen worden als er grenswaarden waren opgesteld voor het duurzaam materiaalgebruik van accu’s. In de woningnieuwbouwmarkt lijkt er een soortgelijke ontwikkeling op te doemen, nu er een grenswaarde vastgesteld gaat worden voor de MPG, met alle gevolgen van dien voor de energiezuinige nieuwbouw.

Sinds 1 januari 2013 is het verplicht een milieuprestatieberekening te laten uitvoeren bij elke aanvraag van een omgevingsvergunning in Nederland. Doel van deze Milieu Prestatie Gebouwen (MPG): bouwwerken steeds duurzamer ontwerpen en realiseren. Deze MPG is opgenomen in het Bouwbesluit en geldt voor alle nieuwe woningen en kantoorgebouwen (met een oppervlak van meer dan 100 m2).

Grenswaarde MPG

De MPG wordt berekend op basis van het materiaalgebruik met gebruikmaking van milieudata uit de Nationale Milieu Database (NMD). Met de Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken kan de MPG op eenduidige en controleerbare wijze worden vastgesteld. Naar analogie met de Energie Prestatie Gebouwen (EPG) werkt het Ministerie van BZK momenteel aan het stellen van een grenswaarde voor de MPG, zodat de markt gestimuleerd wordt de milieuprestatie van gebouwen steeds verder te verbeteren.

Blokkade energiezuinig bouwen

Ik ben een warm voorstander van het gebruik van duurzame materialen bij de realisatie van nieuwbouw. De bewustwording voor milieu en klimaat heeft de laatste jaren in de bouw al een enorme vlucht voorwaarts genomen. Cradle-to-cradle en circulair bouwen veroveren steeds meer terrein, terwijl de hoge ambities voor energiezuinig bouwen strak worden aangehouden. Dat is prima, en moet vooral ook zo doorgaan. Het streven naar energieneutrale en energieleverende gebouwen mag echter niet gehinderd worden door de komst van een grenswaarde voor de MPG.

Conflicterende regelgeving

De MPG en de EPG hebben een negatieve correlatie. Dat wil zeggen dat maatregelen die leiden tot een betere EPG doorgaans zullen leiden tot een slechtere score van de MPG. Het lijkt een beetje op de problematiek waar het Politiekeurmerk Veilig Wonen tegenaan loopt. Als je je woning tegelijkertijd wilt beveiligen tegen inbraak en brand, waar kies je dan voor? Voor stevige veiligheidssloten op alle ramen en deuren die niet zo makkelijk opengaan, of voor (brand)veilige vluchtroutes waar deuren zich juist wel makkelijk openen. Met de komst van een grenswaarde voor de MPG dreigt er dus weer regelgeving op de bouwsector af te komen die doorslaat en die conflicterend kan zijn met andere (milieu)terreinen. Dit nog even los van de kostenopdrijvende werking die er vanuit gaat.

Met elkaar zouden we de mondiale opgave om CO2 te reduceren voorop moeten stellen. In het verlengde daarvan is het daarom beter de grenswaarde voor de MPG in het Bouwbesluit achterwege te laten en het duurzaam materiaalgebruik aan de vrije (bouw)markt over te laten. Duurzame innovatie moet je niet dood reguleren. Dus: “MPG weg ermee.”