Leestijd: 3 minuten

Flitsverslag

NVB zet met Topdebat eerste stappen naar integrale aanpak woningmarkt

13 April 2017

Tijdens het NVB Topdebat op maandag 10 april jongstleden, concludeerden ontwikkelende bouwondernemers, woningcorporaties, banken, gemeenten en provincies dat de woningmarkt aan een stevige hervorming toe is. Het advies aan de formerende politieke partijen daarbij is om niet te wachten op een volgende crisis, maar juist de goed draaiende woningmarkt te gebruiken als moment voor hervorming.

Niets doen is geen optie

De basis voor dit Topdebat legden Peter Boelhouwer en Karel Schiffer met hun essay ‘Niets doen is geen optie’. Boelhouwer lichtte de zaal toe dat er diverse problemen op de woningmarkt ontstaan, doordat beleidsmakers de woningmarkt in het verleden niet integraal hebben benaderd. De normen die voor de koopmarkt gelden zijn anders dan die van de huurmarkt. Bovendien is ook de huurmarkt sterk verdeeld, doordat woningcorporaties slechts aan mensen met een laag inkomen mogen verhuren. Het gevolg hiervan is, aldus Boelhouwer, dat er grote groepen mensen op de woningmarkt tussen wal en schip dreigen te vallen, omdat voor een gemiddeld gezin het stijgen in inkomen betekent dat ze wel harder moeten werken, maar hieraan niet meer overhouden.

Woningtekort grootste probleem

Het grootste probleem dat hieraan ten grondslag ligt, is volgens Boelhouwer het almaar oplopende woningtekort. Hij ziet het dan ook als een noodzaak dat de woningmarkt wordt hervormd. Vanuit de zaal werd opgemerkt dat een groter probleem zal worden gevormd door het opraken van bouwlocaties. Bouwen in het groen is dan ook niet te vermijden. Opiniemaker Mathijs Bouman plaatste hierbij wel een kritische kanttekening: dromen is mooi, maar de aangedragen oplossingen voor deze problemen moeten wel aansluiten op de partijprogramma’s van de toekomstige coalitie, want die moet de hervormingen straks wel kunnen verkopen aan haar achterban.

Provincie beperkende factor

Na Boelhouwer schoven Marnix Norder (Aedes), Marianne de Boer (pensioenuitvoerder BeFrank) en de Raimond de Prez (wethouder gemeente Delft) aan bij dagvoorzitter Felix Rottenberg, om hun visie te geven op de door Boelhouwer gesignaleerde problemen. Vooral het bijna communistische beleid van provincies veroorzaken in hun ogen juist problemen. De Prez: “Ik wil bouwen aan de Schieoever, maar dat mislukt omdat er van de provincie geen brug aangelegd mag worden over de Schie.” “De provincies zijn een oplossing op zoek naar een probleem”, concludeert Bouman.

Integrale aanpak woningmarkt

Tijdens het krtische, maar constructieve debat werden verschillende potentiële oplossingen aangedragen, zowel door het panel als vanuit de zaal. Vooral de roep om een nationale regisseur voor ruimtelijk beleid bleek sterk. Het panel kreeg van Rottenberg de opdracht om een top-3 samen te stellen van de in hun ogen beste oplossingen voor hervorming van de woningmarkt. Na een kort beraad deden zij de volgende suggesties:

  1. Benoem een minister van Wonen, Inkomen en Zorg, voor het integraal afstemmen van woonbeleid, belastingen, pensioenen en zorg.
  2. Ontwerp een landelijk deltaplan waar het gaat om aantallen woningen, kwaliteit en duurzaamheid.
  3. Ga voor een anti-cyclisch woonbeleid, als antwoord op het huidige cyclische woonbeleid.​

De zaal kreeg vervolgens de gelegenheid om aan te geven wat men van de voorgestelde oplossingen vond. Met name oplossingen 2 en 3 konden rekenen op veel bijval. Oplossing 1 werd minder realistisch geacht.

We mogen terugkijken op een zeer constructieve middag. Met dit tweede NVB Topdebat zijn de eerste stappen gezet richting een integrale aanpak van de hervorming van de woningmarkt.