Leestijd: 1 minuut

Overeenkomst over nieuwe cao bouw- en infrasector

14 April 2018

De werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De lonen gaan structureel met 5,35 % omhoog en ook zetten bedrijven en vakbeweging zich gezamenlijk in om nieuwe werknemers aan te trekken. Ook is afgesproken extra maatregelen te treffen die de veiligheid op de bouwplaats zal verhogen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 21 maanden en geldt tot 31 december 2019.

Investering in mensen

Het onderhandelingsresultaat past in deze tijd waarbij er vooral wordt geïnvesteerd in mensen. Een dergelijke inspanning is noodzakelijk en gelukkig ook weer mogelijk. Na jaren van crisis trekt de economie aan en is er weer werk voor de bedrijven. Door de rampzalige afgelopen jaren voor de werkgelegenheid in de bouw, hebben echter veel vakkrachten de sector verlaten. De cao-afspraken weerspiegelen de gezamenlijke wil om de sector nog aantrekkelijker te maken voor jongeren, zij-instromers en mensen die de bouw- en infra eerder hebben verlaten.

Op het gebied van veiligheid zijn er afspraken gemaakt over een ‘bouwspraak’ bestaande uit woorden en pictogrammen die iedereen op de bouwplaats moet kennen.

Ook is tijdens de onderhandelingen door cao-partijen vastgesteld dat de cao niet in alle situaties goed past bij de praktijksituaties van ondernemingen en werknemers. Daarom is afgesproken tijdens de looptijd van de cao de herkenbaarheid voor deelsectoren en beroepsgroepen te gaan vergroten.

Daarnaast wordt het al lopende traject afgerond om de leesbaarheid van de cao-teksten sterk te verbeteren. Werkgevers en werknemers willen ook gezamenlijk het traject van functiewaardering tot een einde brengen.

Concrete invulling van de afspraken

De structurele loonsverhoging van 5,35 % wordt bereikt door een verhoging met 2,35% op 1 augustus 2018 en 3% per 1 juli 2019.

Het onderhandelingsresultaat wordt op 18 april voorgelegd aan het Bestuur van Bouwend Nederland. Als het Bestuur akkoord gaat met het onderhandelingsresultaat, dan zal de tekst ervan worden verwerkt in de definitieve cao.