Leestijd: 2 minuten

Reactie NVB Nationale Woonagenda 2018-2021

19 April 2018

Nederland kent een forse bouwopgave. Op dit moment is er een groot woningtekort en dit leidt op verschillende plaatsen tot grote prijsstijgingen. Om de uitdagingen op de woningmarkt het hoofd te bieden heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met de landelijke koepels binnen het woondomein een (concept) Nationale Woonagenda 2018-2021 opgesteld.

Op het verzoek hier inbreng op te leveren, heeft NVB een 6-tal suggesties gedaan ter verbetering van de Woonagenda.

Bedwing de ‘varkenscyclus’ in de woningbouw

Conjuncturele schommelingen zijn van alle tijden, maar de vraag is hoe we zorgen dat deze schommelingen in de toekomst niet weer tot een volgende crisis leiden. Volgens NVB zit de oplossing in de rol die woningcorporaties spelen. Zij zijn van oudsher de partij die in tijden van laagconjunctuur in woningbouw kunnen investeren. In tijden van hoogconjunctuur zouden zij gestimuleerd moeten worden zich terug te kunnen trekken van de markt, om daarmee de druk op bouwpartijen te doen afnemen.

Anticipeer vooraf op het uitvallen van plannen

In de praktijk blijkt dat van de harde plancapaciteit van gemeenten slechts 70% daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Naast het in kaart brengen van de woningbehoefte voor de lange termijn en de beschikbare plancapaciteit, vraagt NVB de mogelijkheid te onderzoeken om 130% van de gewenste capaciteit te plannen, zodat planuitval of hoger uitvallende huishoudensontwikkeling een gezonde bouwproductie niet in de weg komt te staan.

Laat investeringen in de bouw van woningen voor de middengroep landen in de regio

NVB vindt het onverstandig als de komende jaren beleid wordt gevoerd waarmee investeringen in middenhuurwoningen gunstiger gemaakt worden voor beleggers en pleit daarom voor oplossingen waarmee waardeontwikkeling ten goede komt aan de regio. Als alternatief voor het stimuleren van nieuwe middenhuurwoningen zou ook kunnen worden gedacht aan bijvoorbeeld (gesubsidieerde) koop.

Maak duidelijk wat wordt verstaan onder ‘binnenstedelijk bouwen’

Willen we zorgen dat de stad een prettige leefomgeving blijft, dan moeten we streven naar een optimale mix van natuur, mobiliteit en bebouwde omgeving. De term ‘binnenstedelijk bouwen’ zou daarom volgens NVB moeten worden verduidelijkt op een manier die niet zodanig rigide is dat er slechts verdichting van de stad mee wordt bereikt.

Breng de voordelen van eigen woningbezit op de hele samenleving in kaart

Niet alleen in de sociale voorraad staat de betaalbaarheid onder druk. Ook in vrijwel alle andere delen van de koopsector stijgen de prijzen fors. NVB vraagt daarom ook maatregelen te nemen die zorgen voor betaalbaarheid van de woningvoorraad in het algemeen.

Raadpleeg ook marktpartijen als het om het grondbeleid gaat

De enorme opgave van de komende jaren vraagt om een adequaat grond- en locatiebeleid. In de ogen van NVB treedt de gemeente idealiter op als katalysator, of treedt zij in samenwerking met marktpartijen op waarbij risico’s met marktpartijen worden gedeeld.

Lees hier de brief van NVB aan het MInisterie van Binnenlandse Zaken