Leestijd: 4 minuten

Concept ministeriële regeling Gasverbod gepresenteerd

31 Mei 2018

De ministeriële regeling WetVET is ter consultatie aangeboden. Het document bevat een overgangsregeling waarmee het vervallen van de gasaansluitplicht met een half jaar kan worden uitgesteld. Verder geeft de ministeriële regeling aanwijzingen in welke gevallen het college de gasaansluitplicht in een gebied toch kan aanwijzen. NVB is zeer nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de ministeriële regeling en heeft zelfs delen hiervan geschreven.

De op 9 april jl. aangenomen Wet voortgang Energietransitie (WetVET) laat de aansluitplicht op het gasnet van nog te bouwen gebouwen vervallen. Hierdoor krijgen nieuwe woningen niet langer standaard een gasaansluiting. De aansluitplicht geldt echter op grond van de wet nog wel als het college van B&W een gebied aanwijst waar de aansluitplicht wel geldt. Dat kan slechts als sprake is van zwaarwegende redenen van algemeen belang, die een uitzondering strikt noodzakelijk maken. Deze ministeriële regeling geeft nadere invulling hiervan.

Consultatieregeling 

De minister heeft ervoor gekozen om de ministeriële regeling ter consultatie aan te bieden via: https://www.internetconsultatie.nl/regeling_gebiedsaanwijzing_gasaansluitplicht
Dat betekent dat iedereen tot 11 juni 2018 zijn of haar mening kan geven over deze regeling. Eventuele problemen die mogelijk ontstaan komen op die manier aan het licht voordat de regeling in werking treedt.

‘Wins and losses’

  • NVB heeft in de overleggen met het ministerie een flink aantal verbeterpunten op de regeling gevraagd. De grootste aanpassing zit in artikel 2a, de tijdelijke afwijkingsgronden tot 1 januari 2019. Hier had het ministerie als eis gesteld dat het project ‘significant’ vertraagd moest worden. Dat was volgens NVB lastig, omdat een college moet onderbouwen dat sprake is van significante vertraging. In het nieuwe voorstel behoeft vertraging slechts nog ‘aannemelijk’ te zijn. In een eerdere conceptregeling werd de vertraging gekoppeld aan het bestaande definitieve ontwerp. Ook dat vonden we onwenselijk, omdat het college niet weet van het bestaan van een ontwerp tot de vergunningaanvraag is gedaan.
  • In een eerder concept van de toelichting was opgenomen dat contractaanpassingen geen zwaarwegende reden van algemeen belang konden zijn. Dit vinden wij niet aansluiten bij de praktijk. Juist ook contractaanpassingen (of de onmogelijkheid daartoe) zijn volgens ons in potentie een zwaarwegende reden van algemeen belang. Op ons verzoek is dit uit de toelichting gehaald. Let echter wel: een uitzondering omdat contractaanpassingen niet snel genoeg gaan, vraagt van de gemeente wel een goede onderbouwing.
  • Op ons verzoek is opgenomen dat volkshuisvestelijke afspraken (denk aan maximale koopprijs) een project financieel onhaalbaar kunnen maken en dat dit kan leiden tot een zwaarwegende reden van algemeen belang.
  • Er wordt een toelichting op Artikel 1 D ‘andere situaties’ opgenomen, zodat extra duidelijk is dat de redenen in de ministeriële regeling niet uitputtend zijn.
  • In een eerdere conceptversie van de toelichting stond dat de initiatiefnemer geen invloed mocht hebben op de vertraging. Dit is op ons verzoek geschrapt.
  • Op ons verzoek is in de toelichting een stevigere onderbouwing gegeven waarom bouwproductie op nationaal niveau een zwaarwegend algemeen belang is. Het is duidelijk de bedoeling te zorgen dat het voorkomen van vertraging in de bouwproductie altijd een zwaarwegende reden van algemeen belang is.

Verzoeken van NVB die niet gehonoreerd zijn

  • NVB heeft gevraagd om de overgangsregeling langer te laten duren dan tot 1 januari 2019. We hebben met klem verzocht om ten minste tot 1 juli 2019 te verlengen. Hiermee worden immers geen nieuwe projecten toegevoegd aan de overgangsregeling, maar krijgen projecten die in de overgangsregeling zitten simpelweg meer tijd om een vergunningaanvraag te doen. Dit vond het ministerie echter te ver gaan. Artikel 2a (voor de tijdelijke situatie) blijft dus beperkt tot 1 januari 2019.
  • NVB heeft verzocht om in de overgangsregeling op te nemen dat indien sprake is van een plan dat voor 1 juli 2018 reeds in ontwikkeling is, maar waarvoor de gemeente op die datum nog geen vergunningaanvraag heeft ontvangen, de gemeente kan besluiten de indieningstermijn nog enige tijd te verlengen. Hierbij gold wat ons betreft dat het college wel nog een besluit moet nemen hiertoe op grond van zwaarwegende redenen van algemeen belang. Daarmee denken we dat kan worden voorkomen dat op hele korte termijn allerhande kunst en vliegwerk uitgevoerd moet worden om voor 1 juli 2018 vergunningaanvragen te doen, (denk: gefaseerde aanvragen, onvolledige aanvragen enz.). Volgens het ministerie was het onwenselijk om van artikel 2 een ‘algemeen artikel’ te maken, waarbij ieder project uitgezonderd is, alleen al omdat het project reeds in ontwikkeling is. Hierom zijn de twee specifieke gronden om in de overgangsregeling te komen blijven staan.

NVB heeft op dit dossier goed contact met het ministerie. Er wordt momenteel gesproken over een escalatieregeling (wat doen we als het fout gaat?) en een handreiking waarin praktijkvoorbeelden staan. Voor vragen kunnen NVB leden zich altijd wenden tot NVB jurist mr. Coen van Rooyen via 06 – 246 839 49 of Coen@nvb-bouw.nl.