Leestijd: 2 minuten

Visie NVB op amendementen Crisis- en Herstelwet

18 December 2018
Meer informatie

Ik help je graag verder. Neem contact met mij op via:

Het is van groot maatschappelijk belang dat de komende jaren de bouwproductie op gang komt en blijft zodat we er als samenleving in blijven slagen aan ieder huishouden in Nederland goede woonruimte te kunnen bieden tegen een goede prijs.

Op 18 december 2018 ligt een aantal amendementen met betrekking tot de Crisis- en Herstelwet ter stemming voor aan de Tweede Kamer. NVB heeft voorafgaand aan de stemmingsronde haar visie op deze amendementen kenbaar gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. NVB heeft hierin verzocht om tegen de amendementen 35013-13, 35013-14 en 35013-17 te stemmen en in te stemmen met amendement 35013-18.

35 013 nr. 13 - Amendement over voldoen aan structuurvisie bij vaststelling projectuitvoeringsbesluit

Door dit amendement wordt de bevoegdheid van de gemeenteraad eerder kleiner dan groter (het kan dan immers alleen nog maar gaan om zaken die in de structuurvisie staan). Dit sluit volgens NVB niet aan op de praktijk en op de geest van de nieuwe Omgevingswet, omdat juist bij locaties waar initiatiefnemers verzoeken om een projectuitvoeringsbesluit de vraag zou moeten zijn: ‘vinden we dit een goed plan?’ in plaats van ‘hebben we deze ontwikkeling in het verleden voorzien en dit opgeschreven in de structuurvisie?’.

35 013 nr. 14 - Amendement over aanpassing van de bovengrens naar 200 woningen

NVB vindt dit een onwenselijke wijziging. De vraag is bovendien of dit werkelijk nodig is. Bij plannen van meer dan 200 woningen zal het bestuur immers in de regel al sneller geneigd zijn om een reguliere bestemmingsplanprocedure (eventueel met een coördinatieregeling) te doorlopen. Bovendien is de grens van 200 woningen door de optelregeling uit artikel 2.9 lid 2 van het wetsvoorstel al snel bereikt.

35 013 nr. 17 - Terugdraaien verschuiving bevoegdheid van raad naar B&W

In veruit de meeste gevallen waarin gebruik gemaakt zal worden van het projectuitvoeringsbesluit, is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig. Hiermee is in die gevallen waarin de planologische kaders niet reeds door de gemeenteraad (op democratische wijze) zijn vastgelegd, de instemming van de gemeenteraad alsnog afdoende geborgd.

35 013 nr. 18 - Amendement over de aanpassing van de ondergrens naar 5 woningen

Dit amendement beoogt ook voor kleinere woningbouwprojecten versnelling aan te brengen in de besluitvorming. Juist voor kleinere plannen is voordeel te behalen met het projectuitvoeringsbesluit. Wij juichen dit amendement dan ook van harte toe.Downloads

Reactie crisis- en herstelwet amendementen 35013-13/14/17/18