Leestijd: 3 minuten

NVB schrijft brief aan minister Koolmees betreft NOW

6 April 2020

NVB schrijft op 6 april een brief aan minister Koolmees over de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). In deze brief geven we aan moeite te hebben met de inrichting van de noodmaatregel. De manier waarop de NOW is ingericht maakt het partijen, actief in de woningbouw, lastig om een beroep op deze noodmaatregel te doen. NVB vraagt daarom aan minister Koolmees om de NOW aan te passen en samen na te denken over een landelijke regeling voor vakantiedagen.

Op 30 maart hebben de ondertekenaars van de Nationale Woonagenda overleg gehad met de minister van Binnenlandse Zaken, om te bespreken welke gevolgen de huidige Corona-crisis heeft voor de ambitie om het woningtekort op te lossen. In dit overleg hebben de gezamenlijke partijen Bouwend Nederland, NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, Neprom en Aedes aan de minister hun zorgen kenbaar gemaakt. 

Namens NVB hebben wij minister Van Veldhoven hierop gewezen. Zij verzocht ons echter om dit punt aan minister Koolmees kenbaar te maken, omdat hij de verantwoordelijk bewindspersoon is op dit dossier. Graag lichten wij ons punt nader toe. 

NOW staat slechts open voor omzetverlies op korte termijn 

Via de NOW ondersteunt minister Koolmees werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van 3 maanden. Omdat de situatie waarin we ons bevinden omgeven is met onzekerheden, voorziet de NOW in eerste instantie in een subsidieverlening voor de loonkosten van maart tot en met mei 2020. In de brief die geschreven is door minister Koolmees op 31 maart 2020, geeft hij aan dat de mogelijkheid om de regeling met drie maanden te verlengen nadrukkelijk wordt opengehouden. 

De omzetdaling van minimaal 20% moet zich echter voordoen over een driemaandsperiode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. Juist hierin zit voor ontwikkelaars en bouwondernemers het probleem. Een terugval in opdrachten vandaag leidt voor ontwikkelaars en bouwondernemers pas over enkele maanden tot een onvermijdbaar omzetverlies. 

Vergunningverlening en gemeentelijke planvorming stokt

De gemeentelijke planvorming en vergunningverlening die nodig is om over enkele maanden voldoende werk te hebben in de bouwkolom, stokt als gevolg van de huidige Corona-crisis. Enerzijds, omdat ambtenaren slecht bereikbaar zijn, anderzijds omdat beroepsprocedures bij de rechter tegen besluiten van gemeenten stilliggen. Als een omgevingsvergunning vandaag niet wordt verleend ten gevolge van de Corona-crisis, leidt dit pas over een paar maanden tot rechtstreeks aan de Corona-crisis toe te rekenen omzetverlies, omdat het bouwwerk niet kan worden gebouwd. 

Het risico is dat, omdat minister Koolmees in zijn brief van 31 maart 2020 reeds aangeeft te opteren voor een eerste- en tweede tranchesysteem, het substantiële omzetverlies in de woningbouwsector niet in aanmerking komt voor de NOW. Dat voelt wrang, omdat het omzetverlies wel aannemelijk en te verwachten is, maar het niet op het juiste moment geleden wordt.

Dit is des te vervelender, omdat de bedrijven in de woningbouwsector een gezamenlijke opgave hebben om het woningtekort van inmiddels 315.000 woningen terug te brengen.  Als de woningontwikkelaars en -bouwers dus failliet gaan of zich dus nu gedwongen zien hun personeel te ontslaan als gevolg van de Corona-crisis, dan leidt dit ertoe dat het woningtekort verder op zal lopen met nog schrijnendere gevolgen voor de Nederlandse woningzoeker. 

NVB vraagt minister Koolmees dan ook om de NOW zodanig aan te passen dat ook bedrijven met ook omzetdalingen >20% die ten gevolge van de Corona-crisis worden geleden maar die pas in latere boekjaren zichtbaar worden in aanmerking te laten komen voor de regeling.

Stuwmeer aan vakantiedagen dreigt

Ons valt op dat de Minister-President in zijn persconferentie van 31 maart 2020 oproept dat mensen in bijvoorbeeld de meivakantie vooral geen vakantie moeten plannen. Reisbureaus annuleren nu massaal de reeds geboekte reizen van hun klanten, omdat het vliegverkeer nagenoeg stilligt. Dit heeft bij de Nederlandse bedrijven tot gevolg dat medewerkers de vakantiedagen niet opnemen. Hierdoor ontstaat op de balans van bedrijven een stuwmeer aan vakantiedagen waarvoor voorzieningen opgenomen moeten worden.

NVB vraagt minister Koolmees dan ook om met hen na te denken over een landelijke regeling om bedrijven hierbij te helpen. Immers, als straks het bedrijfsleven de vakantiedagen die nu worden opgebouwd moet uitbetalen, leidt dit tot een enorme onvoorziene kostenpost die bedrijven tegen die tijd in een faillissement terecht kunnen laten komen.

De volledige brief kun je hieronder vinden:Downloads

Brief aan minister Koolmees